Algemene voorwaarden ZOSz

Versie: Augustus 2020

– Voor zzp’ers

– Voor zorginstellingen

– Betalingsvoorwaarden

  1. Procedure voor zzp’ers:

1.1. Inschrijving

1.2. Screening & kwalificatie check

1.3. Overeenkomsten

1.4. Diensten

1.5. Opvolgplicht, annulering

1.6. Facturering

1.7. Betaling

1.8. Termijn indienen van de uren

1.9. Servicekosten

1.10. Beëindigen overeenkomst

1.11. Status inactief

  1. Procedure voor opdrachtgevers:

2.1. Raamovereenkomst

2.2. Diensten

2.3. Facturering

2.4. Betaling

Zzp’ers – Inschrijving

– Alle zzp’ers die via ZOSz willen werken, dienen zich in te schrijven via het inschrijfformulier. Deze is beschikbaar op www.zosz.nl/, maar kan ook via mail worden aangevraagd.

– De zzp’er wordt daarna uitgenodigd voor een verplichte (online) kennismaking cq screening. Deze kennismaking vindt plaats ofwel op locatie bij ZOSz of online via ZOOM.

– De zzp’er kan ook vrijblijvend (zonder betaalverplichting) deelnemen aan het eerste deel van deze kennismaking. – – ZOSz zal desgewenst vooraf aan inschrijving een indicatie geven van het aantal beschikbare diensten voor een specifieke periode, regio of opdrachtgever.

– De inschrijfkosten zijn éénmalig €25,-, en hiervoor wordt per mail een betaalverzoek verstuurd. De inschrijfkosten kunnen in geen enkel geval worden gerestitueerd, tenzij onderling overeengekomen in uitzonderingssituaties.

– Na betaling ontvangt de zzp’er een factuur per mail voor eigen administratie.

Zzp’ers – Screening & kwalificatie check

– De screening bestaat uit een interview en een diploma- en kwalificatie check. Vooraf wordt een lijst aangeleverd met daarop de gevraagde documenten.

– Deze documenten worden in een veilige DMS omgeving opgeslagen.

– Zorginstellingen kunnen op verzoek en na toestemming van de zzp’er, inzage krijgen in het dossier van de zzp’er.

– ZOSz controleert de documenten en coördineert de digitale opslag.

– Vanuit het DMS worden er meldingen gestuurd naar de zzp’er wanneer documenten verlopen.

– De zzp’er is zelf verantwoordelijk voor het bijscholen en vernieuwen van verlopen documenten.

– ZOSz heeft hierin een toezichthoudende rol; als afgesproken met de zorginstellingen bewaakt en signaleert ZOSz, is echter niet eindverantwoordelijk.

Zzp’ers – Overeenkomsten

– ZOSz werkt via zuivere bemiddeling. Deze constructie is vastgelegd d.m.v. verschillende overeenkomsten.

– De eerste is de bemiddelingsovereenkomst tussen de zzp’er en ZOSz, en geeft opdracht tot (zuivere) bemiddeling en de kassiersfunctie.

– Ook beschrijft het de servicekosten welke de zzp’er verschuldigd is aan ZOSz, vanaf het moment van registratie. Zie punt 9. Servicekosten

– De tweede is de opdrachtovereenkomst Zorg in Natura en is de overeenkomst tussen de zzp’er en de zorginstelling cq de opdrachtgever. Deze beschrijft de benodigde kwalificaties van de zzp’er, en garandeert dat deze werkwijze via ZOSz de zelfstandigheid van de zzp’er bewaakt.

– De zzp’er moet met iedere opdrachtgever een opdrachtovereenkomst tekenen.

– ZOSz verzorgt namens de zzp’er per zorginstelling deze overeenkomsten. Dit in het belang van alle partijen, om te voorkomen dat er een verdenking van verkapt loondienstverband ontstaat.

Zzp’er – Diensten

– Een zzp‘er krijgt pas toegang tot de openstaande diensten nadat hij/zij 1) de screening en diploma/kwalificatie check heeft afgerond en alle gevraagde documenten volledig zijn, en 2) de bemiddelingsovereenkomst met ZOSz heeft ondertekend.

– De opdrachtgevers (zorginstellingen) krijgen toegang tot het plansysteem van ZOSz en kunnen zelfstandig diensten uitzetten en zzp’ers inplannen.

– ZOSz zorgt voor het uitzetten cq verzenden van de openstaande diensten met behulp van e-mail en een WhatsApp verzendlijst.

– Op alle werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur is een  medewerker beschikbaar voor ondersteuning bij de planning voor de zzp’ers en de zorginstellingen

– In het systeem kunnen filters toegepast worden zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

– Zorginstellingen kunnen met zzp’ers onderling diensten afspreken en deze zelf in het systeem zetten.

– Reageren op diensten kan via het plansysteem van ZOSz. Iedere gescreende zzp’er krijgt een inlogcode voor dit systeem.

Zzp’ers – Opvolgplicht, annulering

– Wanneer een dienst door de zorginstelling akkoord is bevonden, krijgt de zzp’er hiervan een bevestiging per mail. Na deze bevestiging is de dienst definitief en heeft de zzp’er een opvolgplicht.

– Het annuleren van diensten na een bevestiging,  raden wij ten zeerste af,  aangezien dit niet goed is voor de loyaliteit van zowel de zzp’er als de zorginstelling.

– In uiterste nood kan zowel de zorginstelling als de zzp’er tot 48 uur voor aanvangstijd dienst, de dienst annuleren.

– ZOSz is verplicht om vooraf transparant te maken wat de soort en het niveau van de dienst is, en welk uurtarief voor de dienst is afgesproken.  Daarbij onderhandelt ZOSz te allen tijde het meest gunstige uurtarief voor de zorgverlener met de instelling.

– Als een zzp’er niet op komt dagen zonder geldige reden, of bij afzegging 24 uur of korter voor aanvang dienst, treedt de boeteclausule in werking. ZOSz heeft hierbij het recht om de geleden schade in de vorm van misgelopen bemiddelingsfee in rekening te brengen bij de zzp’er.

– Afhankelijk van het soort zorg en de termijn van de opvolgplicht, moet de zzp’er altijd zelf vervanging regelen wanneer de zzp’er de dienst niet kan werken. De zzp’er heeft een inspanningsverplichting en moet verplicht kunnen aantonen op welke manier hij/zij voor vervanging zorgt bij ziekte of uitval. Dit houdt ook in dat de zzp’er aantoont hoe hij/zij zich vergewist van de bevoegdheid en bekwaamheid van de zorgverlener die voor hem/haar invalt.

– Ook wanneer het voor de zzp’er uiteindelijk niet lukt om vervanging te regelen, moet de zzp’er kunnen aantonen dat hij/zij dit op een professionele manier heeft geregeld.

– ZOSz behoudt zich het recht voor om zzp’ers voor diensten te weigeren of zelfs de samenwerking te beëindigen. Dit kan zijn op basis van verzuimgedrag in het verleden, of slechte zorginhoudelijke feedback over de zzp’er vanuit cliënt of zorginstelling.

Zzp’ers – Facturering

– De zzp’er dient de gewerkte uren in via het  factureringssysteem. Het is de verantwoordelijkheid van de zzp’er om de diensten correct en volledig te registreren.

– De zorginstelling controleert de ingediende uren en keurt deze goed of af.

– Na afkeuren ontvangt de zzp’er een melding en moeten de uren opnieuw ingediend worden

– Na goedkeuring kunnen de uren gefactureerd worden.

– Zosz verzorgt de facturering uit naam van de zzp’ers en verstuurt deze 1x per week als bundel cq verzamelfactuur naar de zorginstelling

Zzp’ers – Betaling

– Betalingstermijn van de zorginstelling wordt per zorginstelling vastgesteld

– De betaaltermijn voor de zorginstellingen/opdrachtgevers van de zzp facturen is maximaal 4 weken.

– Wanneer ZOSz het geld van de zorginstelling/opdrachtgever heeft ontvangen, wordt dit binnen 5 werkdagen naar de zzp’er overgemaakt.

Termijn indienen van de uren

– ZOSz stimuleert de zzp’ers om wekelijks de uren in te dienen.

Zzp’ers – Servicekosten

– ZOSz brengt bij de zzp’er een vergoeding in rekening voor oa. de bemiddeling naar werk, het verzorgen van de facturatie en doorbetaling, het faciliteren van een zuivere bemiddeling constructie gedurende de periode van de opdrachten (overeenkomsten) en het verzorgen van een DMS.

– De servicekosten zijn een vast bedrag, ongeacht hoeveel diensten de zzp’er via ZOSz werkt.

 -De servicekosten bedragen omgerekend €8,00 per week en worden gefactureerd in periodes van 13 weken.

– Er geldt een minimale contracttermijn cq betalingsverplichting van de servicekosten van een half jaar (26 weken)

– Na het eerste half jaar, gerekend vanaf de eerste gewerkte dienst, kan de zzp’er vrijblijvend opzeggen volgens een opzegtermijn van 4 weken.

 -De servicekosten kunnen te allen tijde door ZOSz worden gewijzigd. Hiervan worden zzp’ers vooraf op te hoogte gesteld.

– De servicekosten worden geïnd door middel van inhouding op de eerste doorbetaling, en vervolgens iedere 14e week nadien.

– ZOSz factureert de servicekosten ook 1 maal in de 13 weken.

– inschrijfkosten en servicekosten zijn inclusief 21%BTW.

– Het zorgtarief is vrijgesteld van BTW, en ZOSz betaalt dit bedrag, zonder enige inhouding (m.u.v. de servicekosten), volledig door aan de zzp´er.

Zzp’ers – Beëindigen overeenkomst

– De zzp’er gaat een bemiddelingsovereenkomst aan met ZOSz voor een periode van minimaal 26 weken.. Daarna kan de zzp’er de overeenkomst maandelijks beëindigen.

– Wanneer een zzp’er de bemiddelingsovereenkomst heeft ondertekend en heeft na 21 dagen geen enkele dienst aangenomen, heeft  ZOSz  het recht deze overeenkomst eenzijdig per direct  te beëindigen.

– Wanneer een zzp’er één dienst heeft gewerkt via ZOSz, is er de mogelijkheid voor beide partijen per direct de overeenkomst te beëindigen. Mits opzegging schriftelijk  / per e-mail wordt gedaan tot een periode van maximaal 21 dagen na de eerste dienst.

– Bij opzegging na de eerste dienst zullen slechts voor de week van de gewerkte dienst servicekosten in rekening gebracht.

– Wanneer een zzp’er twee of meer diensten heeft gewerkt via ZOSz, vervalt de mogelijkheid om per direct de overeenkomst te beëindigen. Vanaf dat moment geldt de minimale betalingsverplichting van 26 weken.

Zzp’ers – Status inactief

– Een zzp’er krijgt na het voltooien van de kwalificatie check en het ondertekenen van de overeenkomst de status “actief”.

– Wanneer een actieve zzp’er door omstandigheden een langere periode geen diensten kan of wil aannemen, kan de zzp’er er voor kiezen om op “inactief” te gaan.

– Wanneer een actieve zzp’er voor een periode van 3 maanden geen diensten werkt via ZOSz, wordt de status automatisch gewijzigd naar “inactief”. De zzp’er wordt hierover op de hoogte gesteld.

– De status “inactief” houdt in dat de zzp’er

(tijdelijk) geen toegang meer heeft tot de openstaande diensten en dat de facturatie van de servicekosten tijdelijk wordt stopgezet, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

– De bemiddelingsovereenkomst blijft geldig, tenzij er een geldige reden is om deze te beëindigen.

-Wanneer een “inactieve” zzp’er weer terug wil naar de status “actief”, moet dit schriftelijk worden aangegeven.

– Voordat een zzp’er weer actief wordt, zal er een verkorte check gedaan worden op de documenten en indien nodig een afspraak gemaakt worden om ‘bij te praten’.

  2.1 Opdrachtgevers – Raamovereenkomst

– Na het (mondeling) overeenkomen van een  bemiddelingsopdracht, wordt er een raamovereenkomst opgemaakt  met daarin o.a. afspraken over het soort diensten, de kwalificaties van de zzp’ers, tarieven per zorgsoort en en eventueel aanvullende eisen.

– In deze overeenkomst wordt ook de zelfstandigheid van de zzp’ers gewaarborgd. Ook wordt door ZOSz de uurtarieven voor de zzp’ers onderhandeld. Dit wordt transparant vastgelegd.

2.2 Opdrachtgevers – Diensten

– De zorginstelling/opdrachtgever krijgt toegang tot hun eigen omgeving in het plansysteem van ZOSz en kan hierin zelf diensten open zetten en accepteren.

– Het is aan de zorginstelling om te bepalen welke en hoeveel diensten ze beschikbaar stellen via  ZOSz,

– ZOSz heeft t.a.v. het invullen van deze diensten een inspanningsverplichting, maar kan nooit garantie geven over het invullen van de diensten.

– Wanneer een dienst is ingevuld door een zzp’er via ZOSz, verstrekt ZOSz de benodigde gegevens van de zzp’er aan de opdrachtgever. Voor het verstrekken van persoonsgegevens is altijd toestemming gevraagd aan de zzp’er.

– ZOSz voert desgewenst (vrijwel altijd) een extra check uit in opdracht van de opdrachtgever, om te controleren of de zzp’er bevoegd en bekwaam is voor de ingevulde dienst. Hierbij blijft  de zorginstelling altijd eindverantwoordelijk voor de controle van kwalificaties.

– ZOSz zal contact blijven houden met de opdrachtgever, en periodiek om feedback vragen over de zzp’ers en de gedraaide diensten. Dit met het oog op verbetering van de service, en kwaliteitscontrole op de zzp’ers.

2.3 Opdrachtgevers – Facturering

– ZOSz maakt uit naam van de zzp’er hun facturen (de zzp facturen) en stuurt deze samen met een verzamelfactuur, één keer per week naar de opdrachtgever.

– De facturen worden (automatisch) aangemaakt op basis van de uren die door de zorginstelling zijn goedgekeurd.

2.4 Opdrachtgevers – Betaling

– ZOSz maakt vooraf met de instelling afspraken over de betaaltermijn, deze is uiterlijk 4 weken na factuurdatum. -Wanneer dit langer is (bij hoge uitzondering), moet dit vooraf door ZOSz aan de zzp’er worden gemeld.

– Wanneer de opdrachtgever de betaaltermijn niet haalt, moet hiervoor schriftelijk melding van worden gemaakt door de opdrachtgever aan ZOSz, met opgaaf van reden.

– De betaling van de verzamelfactuur (= zzp facturen plus de bemiddelingskosten voor ZOSz) gaat naar  de rekening van ZOSZ bv

– ZOSz staat garant voor de doorbetaling van de zzp facturen, binnen 5 werkdagen na ontvangst.

Gegevens en bereikbaarheid ZOSz

Postadres en bezoekadres:

Nieuwland Parc 73

3351 LJ Papendrecht

Telefoonnummer:

078-7514310

06-36159008 (Planning)

Bereikbaar ma t/m vr, 9:00 – 17:00 uur.

E-mailadres en website:

www.zosz.nl

info@zosz.nl

administratie@zosz.nl (m.b.t. facturen en

administratie)

marianne@zosz.nl

Overige gegevens:

KvK: 71989439

BTW-nr: NL858930961B01

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door ZOSz, d.d. 8-8-2018. Laatste wijziging: 12-08-2020

Dit bestand zal beschikbaar gesteld worden op de website. Wijzigingen voorbehouden.